Monday, 1 September 2014

మాధవుని శిఖిపింఛం -- బాపు

(నిన్న పరమపదించిన బాపూ గారిని స్మరించుకుంటూ)

గోలోకంలో పిల్లనగ్రోవి ఊదుతూ , యమునా నదీ తీరాన విహరిస్తున్న మా మాధవుడితో సాటి గొల్లవారు ఇలా చెప్తున్నారు మిత్రులు : " నిన్న సాయంత్రం భూలోకం నుంచి తెల్ల లాల్చీ వేసుకున్న ఒక పెద్దాయన ఇప్పుడే వచాడు .. "

మాధవుడు : " ఏడీ  , ఎక్కడున్నాడు .. వచ్చిన వాడు కనపడడేమి  ? "
మిత్రులు : " అదిగో ఆ పొన్నచెట్టు నీడన కళ్ళజోడు పెట్టుకుని , అస్తమాను ఎదో రాసుకుంటూ కూర్చునో ఇంకో తెల్ల లాల్చీ పెద్దాయన పక్కనే కూర్చుని , తులసాకు , గోపీ చందనపు రాయి ఇలా కనపడినదానిమీదల్లా రాములోరి బొమ్మలు గీసేస్తున్నాడు  " అని చూపించారు ...

మాధవుడు : " ఓహా ఆయనా .. నాకు తెలుసులెండి ..
నేనే పంపాను .. పని ఐపొయిందని నేనే రమ్మన్నాను " అని ఇలా అన్నాడు ..


|| శ్రీ రామ చారిత్ర చిత్రార్చనల్ జేయ
       నా శిరః పింఛమున్ నరుని జేసి
   నవరసంబులనల్లి నటులపై చిత్రింప
       నా లీలలన్ వాని నడక జేసి 
   లిపికి వంపులు నేర్పి లేత సోయగ మద్ద
       తెనుగు జాతిన వాని స్థిరము జేసి
   రమణీయ సాహిత్య  రస భావ కూర్మియై
       భాసిల్ల నా మర్త్యు 'బాపు ' జేసి

   పుడమి 'సాక్షి' జేసి 'బుడుగు'గా నే మారి
   'రామ రాజ్య' శోభ రసన పొగుడ
   అవతరింప జేసె నవనిపై 'బాపు ' ని
    సత్తిరాజు వంశ చరిత మెరువ  ||

 మిత్రులు : " ఒహో ! అదా సంగతి , సర్లే .. మరి ఆ ఇంకో తెల్ల లాల్చీ పక్కన కూర్చున్నాడేంటి ? "

మధవుడు : " వాళ్లిద్దరూ కూడా , పాలూ వెన్నలా , పిల్లనగ్రోవి లేగదూడలా , మీరూ నేను లా ఒక జట్టు లెండి " 

అని చెప్పి చిద్విలాసంగా నవ్వుతూ  , అమ్మ యశోద కి ఈ విషయం చెప్పాలని అనుకుంటూ ఇంటికి పయనమయ్యాడు

Sunday, 17 August 2014

శ్రీ కృష్ణ జననం -- పారమార్ధిక సత్యం

జీవం పుట్టుక ఒక వింత !

పుట్టుక యే లేని పరమాత్మ పుట్టడం వింతలలోకెల్లా వింత ! అది కూడా అర్ధ రాత్రి , చెరసాలలో భయంకరమైన రాక్షసుల మధ్య , మాధవ జననం ఒక మహాద్భుతం ..


ఆ అద్భుతం తలుచుకుంటేనే మనసు ఆశువుగా చంపకమాల వృత్తంలోని ఒక చంగల్వ పూదండని స్వామికి ఆర్పించింది .. ఇదిగో అదే ఈ క్రింది పద్యం 


|| సాధక చిత్తమన్న చెరసాల నిశీథిన చిన్ని కుర్రవై
  దీధితి దప్పి యున్న వసుదేవుని వంశ నిధానమై  భవాం
  బోధి యగస్త్యుడీవు ధరబుట్టితి వాత్మ నిబోధ నార్ధమై
  మాధవ నీ భవంబు నిజ మార్గము మోక్ష విధాన పాఠికిన్ ||శ్రీ కృష్ణ జననం పారమార్ధిక మైన ఎన్నో రహస్యాలకి ఆలవాలం

శ్రీ కృష్ణుడు దేవకీ దేవి అష్టమ గర్భం -- ముందు యేడు గర్భాలు దాటుకుని పుట్టిన ఎనిమిదో గర్భం , పరాత్పర సత్యం..

అష్టాంగ యోగంలో మొదటి ఏడు దశలను ( ఏడు గర్భాలు ) దాటాకా సాధకునికి కలిగే ఆఖరి దశ , ఎనిమిదో దశ -- సమాధి .. ఇక ఇంతే దీనితో యోగి కుండలిని సహస్రారకం చేరుకుంటుంది , విరాట్స్వరూపం  అవగతమవుతుంది .. అదే కృష్ణ జననం ...

ఆహా ! కేవలం పుట్టుకతోనే ఎంత పరమార్ధం బోధించాడో  ఆ జగద్గురువు .. తలుచుకుంటేనే రోమాంచితమవుతుంది , ఆది శంకరాచర్యులవారి ' దక్షిణాముర్తి  స్తోత్రం ' గుర్తుకువస్తుంది

' మౌన వ్యాఖ్యా పరబ్రహ్మ తత్త్వం '  -- పరబ్రహ్మ తత్త్వాన్ని మౌనంతోనే వ్యాఖ్య చేశారు ఆ ఆదిగురువు ... అదే పరబ్రహ్మ తత్త్వాన్ని పుట్టుకతోనే వ్యాఖ్య చేసారు ఈ జగద్గురువు